Algemene voorwaarden This is Gesty

Artikel 1. Definities

 1. This is Gesty, gevestigd te Utrecht, KvK-nummer 71892702, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder personeel.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigingen indien zij dit nodig acht. De nieuwste versie van de voorwaarden zal altijd aan opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.

Artikel 3. Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 3 maanden.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4. Tarieven en betalingen      

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de prijs van de gekozen dienst of het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, zullen tevens worden vermeld. Advertentiebudgetten zullen niet zijn inbegrepen bij de kosten voor opdrachtnemer.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer berekend. Er wordt hierbij een schatting gemaakt van de aantal benodigde uren op basis van ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Strippenkaarten worden voor aanvang van de werkzaamheden gefactureerd. Werkzaamheden die plaatsvinden op basis van losse uren worden maandelijks achteraf gefactureerd. Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
 5. Bij advertentiebudgetten wordt door de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden een betaalmethode toegevoegd aan het social media kanaal waarop promoties plaats dienen te vinden. Deze worden door het social media platform aan opdrachtgever geïncasseerd.
 6. Het is tevens mogelijk een strippenkaart aan te schaffen bij opdrachtnemer. Deze dienen geheel vooraf te worden betaald. Strippenkaarten zijn tot zes maanden na afgifte geldig. Niet-gebruikte uren komen na deze termijn te vervallen zonder restitutie. Indien werkzaamheden over het aantal uren van de strippenkaart dreigen te gaan, zal opdrachtnemer dit tijdig melden bij opdrachtgever.
 7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 8. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Informatieverstrekking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Daarnaast kan opdrachtnemer geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het bedrijf van opdrachtgever.
 2. Voordat opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden kan starten dienen de randvoorwaarden zoals in de offerte behaald te zijn.
 3. Doordat enkele diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk en gemotiveerd mogelijk. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.
 4. Pakketten lopen maandelijks door, tenzij de samenwerking met een minimale opzegtermijn van 1 kalendermaand wordt beëindigd. Bij opzegging worden de werkzaamheden van de huidige periode altijd afgemaakt en in rekening gebracht.
 5. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een training heeft opdrachtgever geen recht op restitutie. De training is afgestemd op de wensen van opdrachtgever en daarmee persoonsgebonden.

Artikel 8. Overmacht

 1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid schade

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of opdrachtgever in door haar aangeleverde content.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in drukwerk van door haar aangeleverde teksten.
 7. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer hieromtrent uit.
 8. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 9. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten, content en producten.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door opdrachtnemer voor opdrachtgever zijn gemaakt, voor de overeengekomen doeleinden, na betaling. Aangeleverde content mag niet door derden worden gebruikt.
 3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 5. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.
 6. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor haar portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hier uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt.
 7. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een training door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk en intern gebruik.

Artikel 11. Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 12. Levering

 1. Opdrachtnemer spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de vermelde leveringstermijn in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
 2. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vindt maximaal 1 revisieronde plaats. Aangepaste wensen van opdrachtgever of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.

Artikel 13. Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 kalenderdagen te behandelen.
 2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al een revisie heeft plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van opdrachtnemer.

Artikel 14. Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over het cookiebeleid kun je mailen naar info@thisisgesty.nl.

Over Lisa

Lisa Kippers is onder This is Gesty werkzaam als freelance online marketeer voor mooie merken, goede doelen en social enterprises. Met meer dan 6 jaar ervaring als online marketeer deelt ze hier haar kennis, ervaring en tips. 

Lees hier meer over Lisa.

Wil je vrijblijvend kennismaken?

Ga dan mee op een natuurtje. Tijdens een wandeling in de natuur leren we elkaar kennen en bespreken we hoe een mogelijke samenwerking eruitziet.